පිටුව_බැනරය

ඒඩන්

  • Adenovirus වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    Adenovirus වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    Adenovirus Rapid Test Device (Feces) යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල ඇති ඇඩිනෝ වයිරසය ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය ඇඩිනෝ වයිරස් ආසාදන රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.