පිටුව_බැනරය

CK-MB

  • CK-MB වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    CK-MB වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    CK-MB Rapid Test Device (සම්පූර්ණ රුධිරය/සෙරුමය/ප්ලාස්මාව) යනු හෘදයාබාධ (MI) රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරයක් ලෙස සම්පූර්ණ රුධිරය, සෙරුමය හෝ ප්ලාස්මා තුළ මානව CK-MB ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.