පිටුව_බැනරය

එච්.එස්.වී

  • HSV-1 IgG/IgM පරීක්ෂණ උපාංගය /HSV-2 IgG/IgM පරීක්ෂණ උපාංගය

    HSV-1 IgG/IgM පරීක්ෂණ උපාංගය /HSV-2 IgG/IgM පරීක්ෂණ උපාංගය

    HSV-1/HSV-2 IgG/IgM පරීක්ෂණය යනු HSV ආසාදනය හඳුනා ගැනීම සඳහා උපකාර කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ රුධිරයේ / සෙරුමය / ප්ලාස්මා හි හර්පීස් සිම්ප්ලෙක්ස් වෛරසයට ප්‍රතිදේහ (IgG සහ IgM) ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා වේගවත් වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.පරීක්ෂණය immunochromatography මත පදනම් වන අතර මිනිත්තු 15 ක් ඇතුළත ප්රතිඵලය ලබා දිය හැකිය.