පිටුව_බැනරය

IGFBP-1

  • iGFBP-1 වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය / තීරුව

    iGFBP-1 වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය / තීරුව

    ඉන්සියුලින්-සමාන වර්ධන සාධකය-බන්ධන ප්‍රෝටීන් 1 (iGFBP-1) වේගවත් පරීක්ෂණය (යෝනි ස්‍රාවය) යනු ගර්භණී සමයේදී යෝනි ස්‍රාවයන් තුළ iGFBP-1 හඳුනා ගැනීම සඳහා දෘශ්‍ය ලෙස අර්ථකථනය කරන ලද, ගුණාත්මක ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණ උපකරණයකි, එය ප්‍රධාන ප්‍රෝටීන් සලකුණකි. යෝනි නියැදියක ඇම්නියොටික් තරලය.පරීක්ෂණය ගර්භනී කාන්තාවන්ගේ භ්රෑණ පටල (ROM) කැඩීම හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා වෘත්තීය භාවිතය සඳහා අදහස් කෙරේ.