පිටුව_බැනරය

MYO

  • Myoglobin වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    Myoglobin වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    Myoglobin Rapid Test Device (සම්පූර්ණ රුධිරය/සෙරුමය/ප්ලාස්මාව) යනු හෘදයාබාධ (MI) රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරයක් ලෙස සම්පූර්ණ රුධිරය, සෙරුමය හෝ ප්ලාස්මා තුළ මානව Myoglobin ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.