පිටුව_බැනරය

නොරොවයිරස්

  • Norovirus (GⅠ/GⅡ) වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය (මල)

    Norovirus (GⅠ/GⅡ) වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය (මල)

    Norovirus (GⅠ/GⅡ) වේගවත් පරීක්ෂණ උපකරණය (මලපහ) යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල නොරො වයිරස් ගුණාත්මකව අනුමාන හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය Norovirus ආසාදන රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.