පිටුව_බැනරය

RAC

  • Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device

    Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device

    Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device (Feces) යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල රොටාවෛරසය සහ ඇඩිනෝ වයිරසය ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය රොටාවෛරසය සහ ඇඩිනෝ වයිරස් ආසාදන රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.