පිටුව_බැනරය

SARS-CoV-2 උදාසීන ප්රතිදේහ

  • SARS-CoV-2 උදාසීන ප්රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    SARS-CoV-2 උදාසීන ප්රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    SARS-CoV-2 උදාසීන ප්‍රතිදේහ සීඝ්‍ර පරීක්ෂණ කැසට් පටය යනු SARS-CoV-2 සඳහා උදාසීන කරන ප්‍රතිදේහ මිනිස් සම්පූර්ණ රුධිරයේ, සෙරුමයේ හෝ ප්ලාස්මාවේ උදාසීන කරන ප්‍රතිදේහ පවතින බව හඳුනාගැනීමේ උපකාරයක් ලෙස ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා වන වේගවත් වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තිකරණයකි. SARS-CoV-2 වෙත.