පිටුව_බැනරය

TB

  • ක්ෂය රෝග ප්‍රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    ක්ෂය රෝග ප්‍රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    TB ප්‍රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපකරණය යනු මිනිස් සෙරුමය හෝ ප්ලාස්මා වල ඇති ප්‍රතිදේහ (IgG සහ IgM) ප්‍රති-මයිකොබැක්ටීරියම් ක්ෂය රෝගය (M.TB) ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා වන සැන්ඩ්විච් පාර්ශ්වික ප්‍රවාහ වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තිකරණයකි.එය Screening පරීක්ෂණයක් ලෙස සහ M. TB ආසාදනය හඳුනා ගැනීම සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.ක්ෂය රෝග ප්‍රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපකරණය සහිත ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාශීලී නිදර්ශකයක් විකල්ප පරීක්ෂණ ක්‍රම(ය) සහ සායනික සොයාගැනීම් සමඟ තහවුරු කළ යුතුය.

  • ක්ෂය රෝග IgG/ IgM වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    ක්ෂය රෝග IgG/ IgM වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    TB IgG/IgM Rapid Test Device (සම්පූර්ණ රුධිරය/සෙරුමය/ප්ලාස්මා) යනු මිනිස් සෙරුමය හෝ ප්ලාස්මා වල ඇති ප්‍රති-මයිකොබැක්ටීරියම් ක්ෂය රෝගය (M.TB) ප්‍රතිදේහ (IgG සහ IgM) ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා වන සැන්ඩ්විච් පාර්ශ්වික ප්‍රවාහ වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තිකරණයකි.එය Screening පරීක්ෂණයක් ලෙස සහ M. TB ආසාදනය හඳුනා ගැනීම සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.TB IgG/ IgM Rapid Test උපාංගය සහිත ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාශීලී නිදර්ශකයක් විකල්ප පරීක්ෂණ ක්‍රම(ය) සහ සායනික සොයාගැනීම් සමඟ තහවුරු කළ යුතුය.